Hotel Kristoff, Blizanów k. Kalisza
 Zapewnienie bezpieczeństwa na targach

Aktualności

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Zapewnienie bezpieczeństwa na targach

12 września 2021

                                 Zapewnienie bezpieczeństwa na targach

 

 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas przygotowania i organizacji Targów Ślubnych
w Hotelu Kristoff w dn. 12.09.2021r. w następujących strefach

 

TERENY WYSTAWIENNICZE

 1. Zmienia się sposób organizacji przestrzeni wystawienniczych poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 1,5 metrów.
 2. Wprowadza się obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką przez każdą osobę przebywająca na terenie Targów Ślubnych. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy obiektów zamkniętych oraz miejsc na terenie zewnętrznym, wówczas gdy nie można utrzymać bezpiecznego dystansu społecznego tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami (osoby, które w w/w miejscach nie będą miały zasłoniętych ust i nosa maseczką będą proszone o ich natychmiastowe zasłonięcie w przypadku odmowy o opuszczenie obiektu). Rekomenduje się noszenie rękawiczek jednorazowych.
 3. Zainstalowano odpowiednią liczbę pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach w widocznym miejscu wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.
 4. Zapewniony jest ciągły/ stały dostęp do płynu dezynfekcyjnego.
 5. Na terenie Targów Ślubnych wprowadza się zakaz roznoszenia ulotek oraz działań, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi. Wystawcom w  czasie Targów Ślubnych zaleca się wykorzystywanie stojaków na materiały reklamowe, gazety itp.
 6. Dla gości oczekujących na wejście na teren Targów Ślubnych wydzielono bezpieczne strefy kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.
 7. W obiektach zamkniętych oraz miejscach na terenie zewnętrznym, w których nie można utrzymać bezpiecznego dystansu społecznego tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami prowadzona będzie weryfikacja czy uczestnicy mają na twarzy maseczkę.

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, punkty informacyjne itp.)

 1. Dopuszczeni do pracy są jedynie pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, wykonanej za ich zgodą, oraz wyposażonych w maseczki oraz rękawiczki, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
 2. Przygotowano bezpieczne strefy kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra.
 3. Zmniejszono maksymalną liczbę osób mogących jednocześnie przebywać w windzie (maksymalna dopuszczalna liczba osób podzielona przez 3, z wyłączeniem rodzin). Ponadto zaleca się używanie wind tylko przez rodziny z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze oraz kobiety ciężarne.
 4. Powierzchnie lad recepcyjnych w punktach obsługi będą dezynfekowane nie rzadziej niż co godzinę.
 5. Preferowane są rozliczenia bezgotówkowe, terminale płatnicze zabezpieczone folią oraz dezynfekowane nie rzadziej niż co godzinę.

 

STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI

 1. Rekomenduje się Wystawcom planowanie zabudowy stoisk bardziej otwartych/przestrzennych tzn. w miarę możliwości ograniczenie różnego rodzaju ciasnych pomieszczeń.
 2. Należy zapewnić zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 m. Przy powierzchni stoiska, na którym brak możliwości zachowania odległości 1,5 m pomiędzy osobami, rekomenduje się Wystawcom zaplanowanie specjalnych osłon w zaplanowanych punktach do prowadzenia rozmów, stosowanie maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos.
 3. Rekomenduje się Wystawcom stosowanie elementów zabudowy stoiska o gładkich powierzchniach, łatwych do czyszczenia i dezynfekcji (np. blaty lad informacyjnych, blaty stołów, drzwi do zamykanych pomieszczeń o systemie „wahadłowym”).
 4. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących dla personelu. Zaleca się również ustawienie płynów dezynfekujących dla gości odwiedzających stoisko.
 5. Zaleca się utrzymywanie odpowiedniego dystansu z osobami wchodzącymi na teren stoiska i unikanie uścisków dłoni.
 6. Zaleca się Wystawcom, aby w miarę możliwości materiały dla gości były dostępne tylko w wersji online. 
 7. Zobowiązuje się firmy zabudowujące i dostawców w trakcie montażu i demontażu stoisk do zachowania zasad bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 8. Na terenie Targów ograniczono liczbę dostępnych miejsc siedzących, gdzie organizowane jest wydarzenie, poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości  przynajmniej 1,5 metra pomiędzy tymi miejscami siedzącymi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. 
 9. Miejsca, gdzie Goście, mogą siadać zostaną oznaczone, tak aby zachować bezpieczną odległość.
 10. Podczas uroczystości, osoby występujące na scenie, zobowiązane będą do zachowania bezpiecznej odległości.
 11. Osoby występujące na scenie mogą zdjąć maskę lub inny materiał zasłaniający usta i nos, na czas wystąpienia.
 12. Powyższe zasady dotyczące przygotowania i funkcjonowania stoisk wystawienniczych obowiązują na całym terenie Targów Ślubnych w Hotelu Kristoff.

 

 

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

 1. Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji, barków, przestrzeni gastronomicznych na stoiskach, stref poczęstunku itp.:) - zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.
 2. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji, barków, przestrzeni gastronomicznych na stoiskach, stref poczęstunku itp.:) z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 1,5 metra. 

 

HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Serwis sprzątający działa zgodnie z planem zachowania higieny.
 2. W miejscach przebywania gości, w recepcji, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp., zapewniono odpowiednią ilość urządzeń do higieny rąk z środkami na bazie 60 % alkoholu oraz instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.
 3. Personel obsługujący Targi Ślubne przeszkolono w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników w obiektach targowych.
 4. Zobowiązuje się Wystawców  do przeszkolenia personelu obsługi stoiska, w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenie Targów.
 5. Prowadzone jest regularne, nie rzadziej niż co 1 godzinę, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
 6. Zaleca się Wystawcom nie rzadziej niż 1 godzinę, czyszczenie i dezynfekowanie, często dotykanych elementów infrastruktury: lady recepcyjne, klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
 7. Przeprowadzana jest regularna wentylacja pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.
 8. Wyposażono wszystkie toalety w płynne mydło, środek do dezynfekcji rąk i jednorazowe ręczniki papierowe oraz instrukcje właściwego mycia i dezynfekcji rąk. Dokonywana jest też regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet.  Wprowadzono karty kontrolne, z częstotliwością serwisu co godzinę.
 9. .

KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI

 1. Podczas Targów Ślubnych prowadzone są wzmożone akcje informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenie Targów.
 2. Zamieszczono w widocznych miejscach materiały edukacyjne (w postaci plakatów, plansz na ekranach czy filmów instruktażowych) na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu (toalety, punkty obsługi klienta, strefy wejściowe) oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.

  

II. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/osób świadczących usługi w czasie Targów Ślubnych w Hotelu Kristoff

 1. Pracownik, który miał bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 (osoba ta uzyskała potwierdzony, pozytywny wynik testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2), powinien niezwłocznie, telefonicznie zgłosić to pracodawcy i powiadomić stację epidemiologiczną, bądź skorzystać z formularza online: „Zgłoszenie do objęcia przez sanepid kwarantanną lub izolacją”, do czasu badania i decyzji winien się wstrzymać od świadczenia pracy w spółce, uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez spółkę.
 2. Spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, przeprowadzane są przy otwartych oknach lub drzwiach lub przy wentylacji mechanicznej pracującej w systemie 100% wymiany powietrza i z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy osobami, oraz z zachowaniem obowiązku noszenia maseczek u uczestników.
 3. Zapewnione zostały środki ochrony osobistej dla pracowników, osób zatrudnionych przez spółkę, osób świadczących usługi (maseczki) i preparaty do dezynfekcji rąk oraz instrukcje właściwego mycia i dezynfekcji rąk.

 

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi

 1. Pracowników/osoby świadczące usługi poinstruowano i zobowiązano, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z pracodawcą, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że  mogą  być  zakażeni  koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gov.pl lub  www.gov.pl/web/koronawirus/,  a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem będzie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu. Zostanie powiadomiona właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, do której zaleceń i instrukcji należy się ściśle stosować.
 4. Pracownik taki oczekiwać będzie na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 5. Obsługa Targów podejmie próbę ustalenia obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzi rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

 1. Należy podjąć próbę ustalenia listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w danym obiekcie, na stoisku (w porozumieniu z Wystawcą) i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie  pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony klient (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie  narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.

 

 

 

Rozwiązania zostały opracowane w oparciu  m.in. o.:

 • Rozporządzenia Rady Ministrów
 • na podstawie wytycznych GIS i WHO
 • wytycznych EEIA (Europejski Związek Przemysłu Targowego)
 • wytycznych UFI (Światowego Stowarzyszenia Targów)
 • oraz PIPT (Polskiej Izby Przemysłu Targowego)

 

ul. Łaszków 8a
62-814 Blizanów k. Kalisza, Polska

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij